Устав общественной организации

СТАТУТ

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

«БУДІВЕЛЬНА СПІЛКА  «ФЛАГМАН»

Харків, 2017

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

 • ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «БУДІВЕЛЬНА СПІЛКА «ФЛАГМАН» (надалі – ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ) створена за рішенням Загальних зборів членів громадської організації у відповідності до Конституції України, Закону України «Про громадські об’єднання» та актів законодавства, прийнятих відповідно до нього.
 • ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ є добровільним громадським об’єднанням, заснованим на індивідуальному членстві, створеним на основі єдності інтересів для спільної реалізації мети діяльності ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ, визначеної цим статутом.
 • ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ створена і діє на основі добровільності, рівноправності його членів, самоврядування, законності та гласності.

Повне найменування ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ: українською мовою — ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «БУДІВЕЛЬНА СПІЛКА  «ФЛАГМАН»;    англійською мовою – PUBLIC ORGANIZATION «Building Society «FlaGman».

1.6. Діяльність ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ має суспільний характер, що не суперечить його взаємодії з органами державної влади, тісного контакту з іншими громадськими організаціями, рухами, фондами та окремими громадянами.

1.7.  ГРОМАДСЬКА     ОРГАНІЗАЦІЯ      набуває      статусу      юридичної особи з моменту державної реєстрації.

1.8. Організаційно – правова  форма : громадська організація.

1.9. ГРОМАДСЬКА    ОРГАНІЗАЦІЯ     має     круглу    печатку,    штампи, бланки зі своїм найменуванням, символіку, що зареєстрована у встановленому законом порядку, а також розрахунковий рахунок, інші рахунки як в національній, так і в іноземній валюті  в банках та інші ознаки, що визначені для юридичних осіб чинним законодавством.

1.10. Організація має право від свого імені укладати угоди (правочини), набувати майнових та немайнових прав, нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем у суді, мати у власності кошти та інше майно, відкривати рахунки в установах банків у національній та іноземній  валюті.

МЕТА , НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРАВА ОРГАНІЗАЦІЇ

 

2.1. Головною метою ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ є задоволення та захист своїх законних соціальних, громадських, економічних, творчих, культурних та інших спільних інтересів, сприяння зростанню екологічної, моральної, колективної, патріотичної  та правової свідомості суспільства.

 

2.2. Напрямки  діяльності  ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ :

— пошук та об’єднання однодумців, які готові вести спільну діяльність на принципах цього Статуту, сприяючи патріотичному, культурному, просвітницькому та медійному  рухам, підвищенню ролі та авторитету таких рухів у суспільно-громадському житті;

— налагодження постійних зв’язків, обмін досвідом та різноманітні форми співпраці з іншими місцевими, всеукраїнськими, міжнародними та іноземними громадськими організаціями в галузі  права, мас-медіа, культури, будівництва, поліпшення  правової обізнаності, підвищення рівня професійної та непрофесійної освіти, а також із іншими  культурними, профільними освітніми  та науковими закладами;

— розробка і встановлення вимог, стандартів і правил будівельної діяльності, а також контроль за дотриманням вимог законодавства і зазначених стандартів і правил;

— організація взаємодії між суб’єктами будівельної діяльності, їх взаємодія з державними органами, а також з потенційними контрагентами та споживачами їх товарів (робіт, послуг);

— формування та підтримка професійного рівня фахівців в галузі будівельної діяльності, підвищення їх кваліфікації;

— захист прав суб’єктів будівельної діяльності;

— сприяння  всебічній обізнаності  населення  про діяльність будівельних організацій ;

— участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування, будівельної організації і стосуються сфери діяльності громадського об’єднання;

— підвищення якості здійснення будівництва;

— втілення  ідеї  ефективного,  раціонального, безпечного будівництва;

— розповсюдження інформації щодо своїх цілей та ідей;

— інформаційно-роз’яснювальна та просвітницька робота;

— організація та проведення лекторіїв, круглих столів, семінарів, тренінгів, конференцій, виставок, майстер-класів тощо;

— обмін інформацією, досвідом та спеціалістами з організаціями зарубіжних країн;

— створення умов для всебічної реалізації членами ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ своїх інтересів, здібностей, прав та свобод на засадах загальнолюдських цінностей;

— сприяння медійній, культурній, правовій просвіті та поліпшенню поінформованості громадськості щодо проблем будівельної спільноти;

— участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об’єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності;

— створення та реалізація різноманітних проектів (грантів), запровадження програм, сприяння  покращенню інвестиційного клімату в місті та районі, співпраця з міжнародними організаціями та фондами;

— інші форми діяльності, що не суперечать чинному законодавству.

2.3. Права ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ :

—   представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних органах, органах місцевого самоврядування та в неурядових організаціях;

—   вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету;

—   звертатись у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;

—   одержувати у порядку, визначеному  законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;

—   брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно – правових актів, що видаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності громадського об’єднання та важливих питань державного і суспільного життя;

—   проводити мирні зібрання;

—   на добровільних засадах засновувати організації, укладати угоди про співробітництво і взаємодопомогу;

—   укладати будь-які правочини цивільно-правового характеру, набувати майнові та немайнові права, необхідні для здійснення статутних завдань організації;

—   одержувати на умовах оренди або тимчасового безкоштовного користування будівлі, обладнання, транспортні засоби та інше майно, що необхідне для здійснення статутних завдань організації;

—  розповсюджувати інформацію, пропагувати свою мету та напрямки діяльності, публікувати наукові та методичні результати діяльності організації, проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу;

—   організовувати та проводити лекторії, круглі столи, семінари, тренінги, конференції, виставки тощо, консультації із залученням представників громадськості, органів державної влади та місцевого самоврядування, експертів з різних галузей суспільного життя, в т.ч. міжнародних;

—   здійснювати розробку проектів рішень та проводити громадську експертизу проектів рішень;

—  здійснювати просвітницьку та учбово-методичну діяльність ;

—  вступати у спілки та інші об’єднання, що створюються на добровільній основі і сприяють виконанню статутних завдань, в тому числі з іноземними партнерами;

—  обмінюватись інформацією, досвідом та спеціалістами з організаціями зарубіжних країн;

— залучати волонтерів для реалізації цілей, визначених даним Статутом;

— залучати кошти зацікавлених фізичних і юридичних осіб для фінансування діяльності ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ, пов’язаної з реалізацією цілей, визначених даним Статутом;

— мати власну символіку та використовувати у порядку, визначеному законодавством України, популяризувати свою назву та символіку.

 

 1. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

3.1. Діяльність ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ базується на принципах:

— поваги до особистої думки і гідності кожного члена ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ;

— колективності у роботі ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ та її органів в поєднанні з особистою відповідальністю кожного члена за виконання своїх обов’язків та доручень;

— виборності всіх керівних органів ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ;

— періодичної звітності виборних органів перед членами ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ;

—  прозорості, відкритості, публічності;

—  добровільності, самоврядності, рівності перед законом;

—  вільного вибору території діяльності;

—  відсутності майнового інтересу їх членів (учасників);

—  прозорості, відкритості та публічності.

— свободи дискусій в поєднанні з суворою статутною дисципліною і підпорядкованістю меншості прийнятим рішенням.

3.2. Діяльність ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ здійснюється на основі Плану (Програми) роботи ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ, який затверджується Зборами ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ терміном на один рік. Інформація про хід виконання Плану (Програми) роботи та результати діяльності ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ за необхідності висвітлюється в засобах масової інформації.

 

ПОРЯДОК НАБУТТЯ І ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ

4.1.  Членство в ГРОМАДСЬКІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ є індивідуальним. Індивідуальними членами ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які досягли 18 річного віку, що виконують вимоги Статуту ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ та беруть участь у її діяльності. Членство в ГРОМАДСЬКІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ є фіксованим і підтверджується записом в реєстрі членів ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ.

4.2.  Рішення про прийом у члени ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ приймає Рада ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ, протягом місяця з дня подання громадянином особистої письмової заяви на ім’я голови ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ про бажання стати членом ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ. Рада ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ має право відмовити у прийнятті особи в члени ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ.

4.3. Облік членів ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ здійснюється Радою ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ.

4.4. Члени ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ мають право:

— обирати і бути обраними до складу статутних органів ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ;

— брати участь у вирішенні питань, що розглядаються на засіданнях статутних органів, до складу яких вони обрані;

— вносити пропозиції до статутних органів та відстоювати свою точку зору до прийняття більшістю відповідного рішення;

— на участь у зборах, засіданнях статутних органів;

— одержувати інформацію з питань діяльності ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ;

— вільно відстоювати і пропагувати ідеї та пропозиції з питань, що обговорюються в ГРОМАДСЬКІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ до прийняття рішень з цих питань;

— висловлювати свою думку щодо персонального складу кандидатур, які пропонуються для обрання до статутних органів ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ;

— брати участь в усіх заходах, що проводяться ГРОМАДСЬКОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ;

— вільно виходити з ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ за власною письмовою заявою;

— вносити пропозиції, заяви та скарги на розгляд керівних органів.

4.5. Члени ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ зобов’язані:

— виконувати вимоги цього Статуту;

— брати активну участь у виконанні рішень статутних органів, проведенні заходів, спрямованих на пропаганду ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ, всебічно сприяти зміцненню їх авторитету;

— пропагувати ідеї, мету, статутні завдання і діяльність ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ;

4.6. Членство в ГРОМАДСЬКІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ несумісне з діями, спрямованими на підрив авторитету, територіальної цілісності та національної безпеки України, порушенням прав людини, пропагандою війни, насильства, етнічної, расової чи релігійної ворожнечі, а також з обійманням посад в державних органах та органах місцевого самоврядування.

4.7. За дії, несумісні з перебуванням у ГРОМАДСЬКІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ: грубі порушення вимог Статуту, систематичні невиконання рішень керівних статутних органів, негідну поведінку, що компрометує звання члена ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ, до члена ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ застосовуються стягнення: попередження та виключення з ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ. Рішення про стягнення приймається Радою ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ простою більшістю голосів присутніх з інформуванням про це голови ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ.

4.8. Кожна особа має право добровільно у будь-який час припинити членство у ГРОМАДСЬКІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ шляхом подання заяви до Ради ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ. Членство у ГРОМАДСЬКІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ припиняється з дня подання такої заяви та не потребує додаткових рішень. З того самого дня припиняється перебування члена ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ на виборних посадах у ГРОМАДСЬКІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ окрім посади Голови. Членство Голови у ГРОМАДСЬКІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ припиняється з дня, наступного за днем обрання нового Голови.

 

 1. КЕРІВНІ ОРГАНИ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

5.1.  Керівними органами ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ є: Загальні Збори членів (далі за текстом — Загальні Збори), Рада ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ. Рада ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ звітує перед членами ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ про проведену роботу, фінансовий та майновий стан щороку на Загальних (Звітних) Зборах, які проводяться в грудні кожного року. За наслідками звіту Загальні Збори приймають рішення про продовження роботи Ради у тому ж складі або її переобрання.

5.2. Загальні Збори — найвищий керівний орган ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ, який скликається Радою ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ не рідше одного разу на рік. Позачергові Загальні Збори можуть бути скликані на вимогу 2/3 членів ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ або 2/3 складу Ради ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ.

5.3.  Загальні Збори вважаються правомочними, якщо на них присутні не менш половини членів ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ. Рішення приймаються відкритим або за рішенням членів таємним голосуванням простою більшістю голосів членів, присутніх на Загальних зборах, крім рішень для яких Статутом передбачений особливий порядок прийняття. Рішення щодо реорганізації чи саморозпуску  ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ, звільнення від обов’язків членів Ради приймаються більшістю, не меншою від 2/3 присутніх членів ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ. Рішення про внесення змін до статуту ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ, відчуження майна товариства на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків майна ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ, та про ліквідацію ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ приймаються більшістю не менш як у 3/4 голосів.

5.4. Загальні Збори розглядають скарги на рішення, дії чи бездіяльність керівних органів і посадових осіб ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ та у місячний термін надають відповідь за наслідками розгляду цих скарг.

5.5.  До компетенції Загальних Зборів належать:

— затвердження, внесення змін до Статуту ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ;

— затвердження програм та основних напрямків діяльності ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ;

— заслуховування звітів статутних органів ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ;

— ухвалення рішення щодо припинення діяльності ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ;

— розпорядження коштами та майном ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ;

— призначення ліквідаційної комісії та її голови;

— обрання Ради строком на п’ять років;

— обрання Голови ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ строком на п’ять років;

— розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність керівних органів і посадових осіб ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ;

— вжиття заходів щодо відновлення порушених прав членів ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ з боку посадових осіб ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ;

— вирішення питань щодо підтримання прямих міжнародних контактів з організаціями, громадянами інших країн та укладання відповідних угод, участі у міжнародних заходах з питань діяльності ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України;

— заснування власних засобів масової інформації.

 • Голова ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ обирається Загальними Зборами строком на п’ять років та є головою Ради ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ за посадою.
 • Голова ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ:

— здійснює загальне керівництво ГРОМАДСЬКОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ, Радою ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ, приймає на роботу та звільняє з роботи штатних працівників;

— без доручення презентує ГРОМАДСЬКУ ОРГАНІЗАЦІЮ в зовнішніх стосунках, представляє ГРОМАДСЬКУ ОРГАНІЗАЦІЮ в офіційних стосунках з державними органами, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями та іншими юридичними особами, робить заяви від імені ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ, що не суперечать Статуту ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ, чинному законодавству України, загальновизнаним принципам й нормам міжнародного права;

—  видає накази, розпорядження, інші внутрішні нормативні акти та документи ГРОМАДСЬКОЇ   ОРГАНІЗАЦІЇ;

— організовує документообіг, діловодство, ведення бухгалтерського обліку та звітності ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ;

— застосовує до працівників заходи заохочення та стягнення, затверджує посадові обов’язки працівників;

— встановлює форми, системи та розміри оплати праці та преміювання працівників організації, які не є її членами в межах кошторису витрат на утримання адміністративного  персоналу;

— виступає розпорядником коштів та майна ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ, в межах компетенцій, визначених Загальними зборами, укладає та підписує від імені організації господарські та інші договори, контракти, видає довіреності на право вчинення дій та представництва від імені організації;

— має право на скликання Загальних зборів;

— виконує інші обов’язки покладені на нього Радою ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ чи Загальними Зборами.

 • У випадку, коли Голова ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ тимчасово не може виконувати свої обов’язки, його обов’язки виконує один з членів Ради, за рішенням Ради ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ.

5.9.      Рада ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ:

 • організує виконання рішень Загальних Зборів;
 • забезпечує підготовку та проведення засідань Загальних Зборів;
 • керує поточною діяльністю ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ;
 • розподіляє обов’язки між членами ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ;

—    приймає рішення щодо відкриття та закриття розрахункових та інших рахунків;

 • затверджує щорічний бюджет та звіт про його використання;
 • готує документи Загальних Зборів;
 • займається розробленням та плануванням заходів та вносить зміни до них;
 • ухвалює рішення щодо прийняття у члени ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ або виключення з членів;

—   веде інформаційну політику;

—     може створювати комісії, секції та інші робочі органи Ради ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ, до роботи яких можуть бути залучені члени ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ, які не є членами Ради ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ, а також незалежні експерти (спеціалісти).

5.10.  Засідання Ради ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ відбуваються не менше одного разу на квартал, скликаються головою ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ або на вимогу 2/3 членів Ради ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ і є повноважними при наявності більшості його членів.

5.11. Рішення Ради ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ухвалюються простою більшістю голосів присутніх членів.

5.12. Кількісний склад Ради ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ визначається Загальними Зборами ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ.

5.13. Зміни складу Ради ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ та обрання голови ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ проводиться на Загальних Зборах не пізніше останнього місяця останнього року перебування у складі Ради або на посаді Голови ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ (при чому термін перебування на посаді рахується з дня обрання на Загальних Зборах). Обрання нового складу Ради ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ можливий також на позачергових Загальних Зборах за умови якщо його внесено до порядку денного 2/3 членів ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ.

5.14. Засідання керівних органів ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ (Загальних Зборів, Ради, Контрольно-ревізійної комісії) можуть проводитись як за безпосередньої участі членів так і за допомогою інтернет зв’язку з використанням аудіовізуальних комп’ютерних програм, онлайн конференцій. Рішення про форму проведення такого засідання приймає Рада ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ та повідомляє членів ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ не пізніше ніж за 15 днів до визначеної дати проведення засідання (Загальних Зборів, Ради, Контрольно-ревізійної комісії) про обрану форму засідання. Будь-яке засідання керівних органів оформлюється протоколом. Форма засідання  обов’язково вказується у протоколі, якщо засідання відбувалось за допомогою інтернет зв’язку у протоколі обов’язково фіксується за допомогою якої комп’ютерної програми відбувалось засідання.

5.15. Контрольно-ревізійна комісія має консультативні і контрольні повноваження з питань фінансової діяльності і цільового використання активів ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ.

5.16. Контрольно-ревізійна комісія обирається Загальними Зборами ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ на п’ять років. Члени інших керівних органів і працівники ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ не можуть бути членом Контрольно-ревізійної комісії.

5.17. Ревізія проводиться Контрольно-ревізійною комісією не менше двох разів на рік, а також протягом 10 діб на письмовий запит Ради ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ.

5.18.  Контрольно-ревізійна комісія ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ має повноваження:

— вносити пропозиції щодо фінансової діяльності та використання активів ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ;

— складати висновки про фінансову діяльність та використання активів ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ до затвердження Загальними Зборами річних бюджетів, балансів, фінансових та інших звітів керівних органів ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ;

—  проводити періодичні та спеціальні перевірки фінансової діяльності та використання активів ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ, залучати експертів до вказаних перевірок.

5.19. Порядок звітування керівних органів ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ перед своїми членами.

—  Рада ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ зобов’язана щороку звітувати перед своїми членами з питань, пов’язаних з реалізацією покладених на неї повноважень та здійснення статутних завдань. Щорічний звіт по виконанню статутних завдань підлягає оприлюдненню протягом 30 днів з дня озвучування;

—  усі керівні органи ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ мають у 30 денний термін надавати відповіді письмово або електронною поштою на запити своїх членів щодо діяльності керівних органів та реалізації статутних завдань;

— Голова ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ зобов’язаний щорічно, не пізніше  1 березня року, наступного за звітним, на Загальних зборах звітувати перед членами ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ;

—  Рада ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ має забезпечити для його членів вільний доступ до інформації про її діяльність, у тому числі про прийняті рішення та про здійсненні статутні завдання.

5.20. Порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ та розгляду скарг.

Члени ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ мають право оскаржити рішення, дію або бездіяльність іншого члена ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ, Голови, Ради або її члена, або члена Загальних зборів шляхом подання письмової скарги, а

саме :

 • на дії, бездіяльність або рішення члена ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ, члена Загальних зборів – первинна скарга подається до Голови, який зобов’язаний отримати письмові пояснення від особи, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується, та протягом 20 (двадцяти) робочих днів розглянути скаргу із письмовими поясненнями та повідомити про результати її розгляду скаржника. В разі відхилення скарги – повторна скарга подається до Ради, яка зобов’язана розглянути скаргу на найближчому засіданні, із обов’язковим викликом члена ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ, який скаржиться, а також члена ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Радою – повторна скарга подається до Загальних зборів ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ, які зобов’язані розглянути скаргу на черговому, або позачерговому засіданні, із обов’язковим викликом члена ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ, який скаржиться, а також члена ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується;
 • на дії, бездіяльність або рішення Голови – первинна скарга подається до Ради ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ, яка зобов’язана розглянути скаргу на найближчому засіданні, із обов’язковим викликом члена ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ, який скаржиться, а також Голови дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Радою – повторна скарга подається до Загальних зборів, які зобов’язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов’язковим викликом члена, який скаржиться, а також Голови дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується;
 • на дії, бездіяльність або рішення Ради, члена Ради, члена Загальних зборів – первинна скарга подається до Голови, який зобов’язаний розглянути скаргу протягом 20 робочих днів, із обов’язковим викликом члена ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ, який скаржиться, а також члена Ради, члена Загальних зборів, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Головою – повторна скарга подається до Загальних зборів, які зобов’язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов’язковим викликом члена, який скаржиться, а також члена Ради, члена Загальних зборів, дії чи бездіяльність або рішення якого оскаржується.

 

 1. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

 

6.1.  ГРОМАДСЬКА  ОРГАНІЗАЦІЯ має право на здійснення міжнародних зв’язків та діяльності у порядку, передбаченому цим Статутом, чинним законодавством України.

6.2. Міжнародна діяльність ГРОМАДСЬКОЇ  ОРГАНІЗАЦІЇ здійснюється шляхом участі у міжнародних проектах, роботі міжнародних організацій, а також інших формах, що не суперечать законодавству України, нормам і принципам міжнародного права.

6.3. При здійсненні  міжнародної діяльності ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ користується повним обсягом прав та обов’язків юридичної особи.

6.4.  ГРОМАДСЬКА  ОРГАНІЗАЦІЯ :

— організовує обмін делегаціями, організовує за участю іноземних партнерів турніри, змагання, конференції, виставки, ярмарки, відряджає своїх представників для участі у відповідних заходах за межами України;

— проводить спільно з іноземними організаціями дослідження у відповідності з напрямками своєї діяльності, публікує їх результати ;

— реалізовує інші спільні програми та проекти за участю іноземних партнерів та міжнародних організацій, що не суперечить чинному  законодавству України.

 

 1. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ТА ІНШОГО МАЙНА

 

7.1. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ є неприбутковою організацією. Для здійснення своїх програмних та статутних цілей і завдань ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ має право на власне рухоме й нерухоме майно, обладнання, транспорт, інші засоби, набуття яких не забороняється чинним законодавством України.

7.2. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ може орендувати необхідне рухоме і нерухоме майно.

7.3. Грошові кошти та  майно ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ формуються за рахунок:

 • коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;
 • пасивних доходів;
 • дотацій або субсидій, отриманих із державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги.

7.4.  Управління майном і коштами ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ в межах затвердженого бюджету та кошторису витрат ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ здійснюють Загальні Збори.

7.5.  ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ  не відповідає за зобов’язаннями своїх членів, а його члени не відповідають за зобов’язаннями ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ, за винятком випадків, коли вони беруть на себе такі зобов’язання..

7.6. Доходи (прибутки) ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ використовуються виключно для фінансування видатків на утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

7.7. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

7.8.  У разі припинення ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) її активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету. У разі реорганізації громадського об’єднання його майно, активи та пасиви передаються правонаступнику.

 

ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

8.1. Діяльність ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ припиняється шляхом її реорганізації  або саморозпуску.

8.2. Рішення про реорганізацію чи  саморозпуск, використання його майна і коштів приймаються Загальними зборами ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ, якщо за них проголосували не менше 3/4 членів, присутніх на Загальних зборах ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ.

8.3. Реорганізація ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ здійснюється шляхом її приєднання до іншого громадського об’єднання такого самого статусу. Реорганізація здійснюється на підставі рішення Загальних зборів ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ.

8.4. Рішення про заборону (примусовий розпуск) ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ може бути прийняте судом у встановленому законом порядку.

8.5. У разі саморозпуску  ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ її активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

8.6. Саморозпуск  вважається завершеним, ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ такою, що припинила свою діяльність, з моменту внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру.

8.7. Припинення внутрішньоорганізаційної діяльності ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ, у тому числі передання до відповідних архівних установ документації громадського об’єднання, здійснюється протягом 60 днів з дня внесення запису до відповідних державних реєстрів про рішення щодо припинення діяльності ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ. Протягом встановленого часу управління поточними справами ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ, спрямованими на припинення його діяльності, здійснює Рада та Голова ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ. Після завершення зазначених дій діяльність Ради та Голови ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ припиняється.

8.8. Припинення діяльності ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ відбувається в порядку, визначеному Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань».

8.9. Добровільне припинення діяльності ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ проводиться ліквідаційною комісією, яка створюється за рішенням Загальних зборів.

 

 1. ЗМІНИ ДО СТАТУТУ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

9.1. Порядок внесення змін до Статуту ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ визначається  Статутом та чинним законодавством України.

9.2. Зміни до цього Статуту затверджуються рішенням  Загальних зборів ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ , якщо за це проголосували не менше як  3/4  членів ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ. Зміни, що вносилися в статутні документи, підлягають обов’язковій реєстрації.